نام و نام خانوادگی : زهرا ماکوئیان -  (لیسانس مدیریت دولتی )

 

شرح وظایف: برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کلیه امور آموزش از جمله ثبت نام ، انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، حذف اضطراری ، مشاوره و راهنمایی ، انتقال ، مهمان ، حضور و غیاب ، برگزاری امتحانات ، انجام مکاتبات در خصوص هر یک از موارد فوق الذکر و سایر موارد آموزشی با اساتید مشاور و اعضاء هیات علمی ، و مکاتبه با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ، همکاری با واحد EDC و EDO دانشگاه ومعرفی رتبه های برتربه آن واحد.

 

 

 

 داخلی : 1389