ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

سمت

 

1 آقای دکتر نور محمد بخشانی

دکتری تخصصی

روانشناسی بالینی

استاد

ریاست دانشکده

dr.bakhshani@zaums.ac.ir  

  nmbs14@yahoo.com

2

آقای دکتر اصغر اکبری

دکتری ph.D

فیزیوتراپی

دانشیار مدیرگروه فیزیوتراپی akbari_as@yahoo.com
3

آقای دکتر محمد حسینی فر

دکتری ph.D 

فیزیوتراپی

استادیار

معاون آموزشی و پژوهشی

 Fardash_s@yahoo.com

4

آقای دکتر احمدرضا عسکری آشتیانی 

دکتری ph.D 

فیزیوتراپی 

استادیار

عضو هیات علمی

ahmadaskary@gmail.com 

5

خانم دکتر فاطمه غیاثی 

دکتری ph.D  

فیزیوتراپی

استادیار

عضو هیات علمی

f_ghiasi_p@yahoo.com 

6 آقای سیدرفیع حسینی فوق لیسانس

 بینایی سنجی

مربی مدیر گروه بینایی سنجی

rafi.hosseini1553@gmail.com

7

آقای دکترحسن نامور 

دکتری حرفه ای

فیزیوتراپی(DPT)

مربی

عضو هیات علمی

hassan753@yahoo.com 

8 آقای دکترعلی دهقان

دکتری Ph.D

گفتار درمانی

استادیار

مدیرگروه گفتاردرمانی

ali.dehqan@zaums.ac.ir
9

آقای عقیل آبسالان 

 فوق لیسانس

شنوایی شناسی

مربی

عضو هیات علمی

aghilabssalan@yahoo.com 

10

خانم فائزه اسداله پور 

 کارشناس ارشد

 گفتاردرمانی

مربی

عضو هیات علمی

faezehasadolahpour@yahoo.com 

11

آقای ابراهیم پیراسته 

 فوق لیسانس

شنوایی شناسی

مربی

عضو هیات علمی

pirasteh1360@yahoo.com 

12

خانم فرخنده شهری 

 فوق لیسانس

 بینایی سنجی

مربی

عضو هیات علمی

farkhondehshahri@yahoo.com 

13

آقای حامد مومنی مقدم

 فوق لیسانس

بینایی سنجی 

مربی

عضو هیات علمی

hmomeni_opt@yahoo.com 

14

خانم منیره محجوب 

 فوق لیسانس

 بینایی سنجی

مربی

عضو هیات علمی

mahjoob_opt@yahoo.com 

15

خانم حوا شفیعی 

کارشناس ارشد 

بینایی سنجی

مربی

عضو هیات علمی

shafiee66h@yahoo.com 

16

خانم ندا نخجوان پور 

کارشناس ارشد

 بینایی سنجی

مربی

عضو هیات علمی

neda.nakhjavanpoor@gmail.com 

17

خانم عرب پور داهویی

 کارشناس ارشد 

گفتاردرمانی

مربی

عضو هیات علمی

arabpour_m68@yahoo.com 

18

 

خانم بتول حقیقی

فوق لیسانس

بینایی سنجی

 

مربی

 

عضو هیات علمی

bhaghighi.opt833@yahoo.com

 

19

خانم صدیقه کوه کن

کارشناس ارشد

 فیزیوتراپی  

مربی

عضو هیات علمی

 

20

 

خانم فروزان ناروئی

 

کارشناس ارشد

بینایی سنجی

مربی

عضو هیات علمی

f.narooie.opt@gmail.com