نام گروه   

نام مدیر گروه    مرتبه علمی   مدرک تحصیلی ایمیل

 فیزیوتراپی 

آقای دکتر اصغر اکبری دانشیار  دکتری ph.D 

فیزیوتراپی

 akbari_as@yahoo.com 

 بینایی سنجی

آقای سید رفیع حسینی  مربی

    فوق لیسانس    

  بینایی سنجی 

   rafi.hosseini1553@gmail.com   

گفتار درمانی

 آقای دکترعلی دهقان 
استادیار

 دکتری Ph.D

 گفتاردرمانی

ali.dehqan@zaums.ac.ir
شنوایی شناسی