مسئول امور عمومی : آقای سید محمود سجادی

 

اداره امور عمومى دانشكده

براى انجام امور و برنامه‏ هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، اداره امور عمومى نقش مؤثرى دارد


وظايف

  • انجام كليه فعاليتهاى مالى و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
  • خريد وسايل مورد نياز دانشكده براساس دستورالعملها و مقررات
  • برآورد وسايل و لوازم مورد نياز دانشكده و پيگيرى در تأمين آنان
  • انجام امور مربوط به ثبت و توزيع نامه ‏هاى صادره و وارده
  • ابلاغ قوانين، آيين‏ نامه ‏ها، بخشنامه‏ ها و دستورات ادارى به واحدها و گروه هاى آموزشى طبق دستور رئيس دانشكده
  • مراقبت و بهره‏ بردارى از شبكه داخلى آب، برق، تلفن، آسانسور، كولر و.... با همكارى واحدهاى ذ‏یربط
  • حفاظت از ساختمانها و اموال دانشكده با همكارى ساير واحدها
  • ايجاد تسهيلات لازم در امر نقل و انتقال وسايل و لوازم واحدها با همكارى واحدهاى ذ‏یربط
  • انجام امور مربوط به نظافت، نامه ‏رسانى و ساير امور مشابه
  • تنظيم گزارش از فعاليتهاى انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق

 

تلفن : 33295836

 

داخلی : 1390

 

آدرس: زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده علوم توانبخشی