نام و نام خانوادگی : آقای علی ریکی

 

داخلی : 1474

 

همراه :09155491902

 

EMAIL : edc.karshenas