صفحه اصلي > حذف > حذف شده > شرح وظایف 
شرح وظایف

رياست دانشكدهاين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب مى‏گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، مى‏تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.


وظايف

·         ايجاد زمينه ‏هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ مى ‏شود

·         ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده

·         تشكيل ‏شوراى‏ دانشكده و نظارت بر فعاليت آن

·         ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذیربط دانشكده

·         شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه

·         نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده

·         نظارت بر حُسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده

·         ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه

·         پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات

·         پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه

·         تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده ( اعم از هيأت‏ علمى‏ و ادارى) با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذیربط

·         بررسى صلاحيت معاونان گروههاى آموزشى

·         پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده

·         پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه

·         ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده